Bị lỗi không vào được manager khi click chuột phải chọn trên mycomputer

#1
1547264363961.png

Cách khắc phục. lỗi này do virus
1, quét virus
2, Đối với các bạn sử dụng win 7 không biết đã gặp lỗi này chưa?. Khi bạn vào Local Computer policy thì gặp thông báo lổi :
"MMC could not create the snap-in.
MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly.
Name: Group Policy Object Editor
CLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}"

Nếu gặp phải lổi này các bạn có thể sử dụng cách dưới đây để khắc phục sự cố này
Mở Notepad lên, copy code dưới đây dán vào sau đó lưu lại bằng tên MMC.reg
Lưu ý : Chổ Save as type bạn chọn All file

(Các bạn có thể down file đính kèm bên dưới) sau đó kick đúp chạy file MMC.reg lên là được

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
"Restrict_Run"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
"Restrict_Run"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC]
"RestrictToPermittedSnapins"=dword:00000000
 

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top